1. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
  2. Geen verzendkosten boven de €100,- excl.
  3. Gratis afhalen
  4. Niet goed, geld terug

Algemene voorwaarden DHI Techniek B.V. Particulieren aankopen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en onderdeel van alle overeenkomsten gesloten tussen DHI Techniek en partiuliere klanten.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. DHI Techniek B.V., gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder het kvk nummer 71004564.
1.2. Klant: Een natuurlijk persoon met wie DHI schriftelijk een overeenkomst is aangegaan of, indien nog geen overeenkomst is getekend, de natuurlijke persoon die de aanvraag voor een overeekomst heeft ingediend.
1.3. Zonnepanelensysteem: Alle onderdelen die de opwek en eventueel het opslaan van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen; zonnepanelen, omvormer, thuisaccu, montage materiaal.
1.4. Overeenkomst; de overeenkomst tussen DHI en de klant tot koop van het zonnepanelensysteem. De overeenkomst tussen de klant en DHI is van kracht bij het akkoord gaan van het offerteblad.
1.5. Installatie: De daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de klant.

 

2.Aanbieding en Overeenkomst
2.1 Na het ondertekenen van de Overeenkomst heeft de klant het recht om zonder opgaaf van reden, tot en met de dag van de installatiewerkzaamheden, de Overeenkomst kosteloos te annuleren
2.2 DHI behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.
2.3 Een overeekomst komt tot stand op het momnent dat DHI een door de klant digitale ondertekende, schriftelijke ondertekende of mondelinge Overeenkomst ontvangt en accepteert. Acceptatie vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door DHI.
2.4 Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
2.5 De in de overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten en terugverdientijden geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de opbrengst en het rendement van het zonnepanelensysteem, tenzij expleciet anders overeengekomen in de overeenkomst.
 

3. Eigendomsvoorbehoud
3.1 Het juridische- en economische eigendom gaat over naar de Klant na betaling van de volledige koopsom, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
3.2 DHI heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of DHI aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

4. Prijs en betaling
4.1 De aanbieding van DHI vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het Zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten bij de klant in rekening zullen worden gebracht.
4.2 Na de installatie van het zonnepanelensysteem dient er door de klant binnen 5 werkdagen te zijn betaald. Als de betaling niet op tijd binnen is zal DHI rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaldatum, welke gelijk is aan de wettelijke rente.
4.3 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal DHI Techniek BV de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.

5. Aflevering installatie
5.1 Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van DHI, volgens de geldende voorschriften en de door DHI gestelde normen.
5.2 Het zonnepanelensysteem wordt geacht aan de Klant te zijn opgeleverd, wanneer DHI Techniek BV het zonnepanelensysteem in werking steld. 
5.3 DHI heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van de installatie, als gevolg van slecht weer. het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken.
5.4 DHI behoudt zich het recht voor het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van het contract indien naar inschatting van DHI.
1. De veiligheid van medewerkers in het geding is;
2. De locatie voor installatie niet afdoende bereikbaar is;
3. De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
4. Asbest wordt aangetroffen;
5. De staat van het dak dusdanig slecht is dat installeren niet mogelijk is;
6. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

6. Verplichtingen van DHI
6.1 Indien de klant storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem ondervindt onder de garantie tijd, is DHI verplicht zorg te dragen zoals bepaald in de voorschriften.
6.2 DHI zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het zonnepanelensysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
6.3 DHI draagt zorg voor de oplevering van een werken zonnepanelen systeem. Er is sprake van een werkend zonnepanelensysteem als alle onderdelen, zoals in de overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepaneel systeem.

7. Verplichtingen van de klant
7.1 De klant is verplicht:
1: Het zonnepanelensysteem overeenkomstig haar bestemming te gebruiken
2: De gebruiksaanwijzing(en) door of namens DHI verstrekt nauwkeurig op te volgen.
3: Storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem terstond aan DHI te melden.
4. Tijdens de installatie is de klant verantwoordelijk om minimaal 5 reserve dakpannen aanwezig te hebben zodat wij tijdens de installatie dit direct kunnen vervangen, achteraf zal DHI hier anders voor langs komen ten goede van een betaald uur tarief.
7.2 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant.

7.3 De klant vrijwaart DHI en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het zonnepanelen systeem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

8. Garanties
8.1. DHI garandeert de goede werking van het geleverde Zonnepanelensysteem overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de Overeenkomst.
8.2 De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele Zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de klant gekozen garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:
1. Productgarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer. Ook wel fabriekgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
2. Installatie garantie. Garantie op de elektrische werking van het complete zonnepanelensysteem als geheel. Ook wel systeemgarantie of garantie op de werkzaamheden genoemd.
8.3 De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het zonnepanelen systeem. DHI zal vervolgens een onderzoek starten om het probleem te kunnen vinden
8.4 Bij het niet functioneren van een installatie zal DHI de klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
8.5 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, gebreken aan de meterkast, waterschade, blikseminslag, vanalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weeromstandigheden en contact met chemische substanties.
8.6 De garantie/vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze
8.7 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant.
8.8 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/door DHI verricht worden. Alleen DHI kan besluiten aanpassingen aan het Zonnepanelensysteem aan te brengen.

9. Verhuisservices
9.1. Bij verhuizing zijn de garantievoorwaarden zoals beschreven in artikel 8 en de Overeenkomst gesloten met de Klant, zonder verplichting volledig overdraagbaar op de nieuwe bewoner.

10. Aansprakelijkheid
10.1 DHI zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
10.2 DHI is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
10.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan DHI enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar ondernemer.
10.4 Mocht en installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
10.5 DHI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en/of energie wetgeving, indien de momnetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
10.6 De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens acuele regelgeving worden terug gevraagd bij de belastingdienst. DHI biedt in dit kader van een btw-teruggave service aan. De daadwerkelijke toekenning van de btw-teruggave wordt bepaald door de belastingdienst en is voor risico van de klant.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeschlechting
11.1 Deze overkomst is onderworpen aan Nederlands recht
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.